Latest Mount News

Seething Slug

The Seething Slug mount is a guaranteed drop from the Seething Cache…

Saskia Saskia

Maelie the Wanderer

The Maelie the Wanderer mount can be obtained after finding and interacting…

Saskia Saskia

Stormtouched Bruffalon

The Stormtouched Bruffalon mount is obtained by completing the large Dragon Isles…

Saskia Saskia

Wastewander Skyterror

The Wastewander Skyterror mount can be purchased from Provisioner Qorra in Uldum…

Saskia Saskia

Mawsworn Charger

The Mawsworn Charger mount is obtained by completing the Flawless Master (Layer…

Saskia Saskia

Swift Gloomhoof

The Swift Gloomhoof mount is a guaranteed drop from the rare elite…

Saskia Saskia

Regal Corpsefly

The Regal Corpsefly mount can be purchased from Su Zettai in Maldraxxus…

Saskia Saskia

X-995 Mechanocat

The X-995 Mechanocat can be obtained by purchasing a blueprint and then…

Saskia Saskia

Ascendant’s Aquilon

The Ascendant's Aquilon mount can be purchased from Adjutant Galos in Bastion…

Saskia Saskia

Fathom Dweller

The Fathom Dweller mount is obtained by finding and clicking on ten…

Saskia Saskia